Aday Aydınlatma Metni

a)Veri Sorumlusu

MİOREC İNSAN KAYNAKLARI A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra  “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b)İşlenen Kişisel Veri Kategorileri 

Kimlik, iletişim, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, askerlik durum bilgisi, seyahat engeli bilgisi, hobi bilgileri ve özgeçmişinizde iletmeniz halinde özel nitelikli kişisel verileriniz (dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya bu konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, sağlık durumunuzu ve/veya engellilik durumunuza dair bilgiler) KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Aday Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecektir.

Lütfen iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde özel nitelikli kişisel verilerin (ırkınız, etnik kökeniniz, siyasi düşünceniz, felsefi inancınız, din, mezhep veya diğer inançlarınız, kılık ve kıyafetiniz, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleriniz, sağlığınız, cinsel hayatınız, ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler) yer almadığından emin olunuz. İşlenmesini tercih etmediğiniz kişisel verileri, özgeçmişinizde bulundurmamanızı ve bu verileri içerir dosya yüklememenizi rica ederiz.
Paylaşacağınız referanslarınız ait kişisel veriler (adı-soyadı, çalıştığı kurum, görevi, telefon numarası) ile ilgili olarak referanslarınızın bilgilendirilmeleri ve gerektiği takdirde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.

c)Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Kişisel verileriniz,

 • Aday seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İstihdam yaratmak ve işe alım sürecinize destek vermek,
 • Size iş bulmak, işveren müşterilerimize de doğru adaya ulaşabilmeleri amacıyla, paylaştığınız kişisel verilerinizden yararlanarak işveren müşterileri ile eşleştirme yapmak,
 • Size istihdam hizmetimizi sağlayabilmek adına özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verilerinizi paylaşım tercihleriniz doğrultusunda, yurt içi ve/veya yurt dışı merkezli işveren(ler) ile paylaşmak,
 • Adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilebilmesi,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen  “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”  hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

Özgeçmişiniz içerisinde ilettiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz, bu maddede belirtilen amaçlarla KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen “özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.” hukuki sebebi dâhilinde işlenecektir.

d)Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerindeki hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:

 • İş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi.
 • Sizin tarafınızdan özgeçmişinizin iletilmesi.
 • Referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesi.

e)İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Özgeçmişinizden oluşan kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçlar kapsamında, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, uygun pozisyonlarda değerlendirilebilmesi amacıyla KVKK’nın 8 ve 9. maddeleri uyarınca adayın açık rızası alınarak istihdam hizmeti sunulan müşterilerimize aktarılabilecektir.

f)Yurt Dışına Aktarım 

Kişisel verileriniz, bilgilerinizin yönetilmesi ve size potansiyel iş fırsatları sunulması için profilinizin şirketlere iletilmesi amacıyla Recruit CRM sisteminde depolanacaktır. Recruit CRM, kişisel verilerinizi, Avrupa içindeki veya dışındaki bir veri merkezinde depolayabilir.
Kişisel verileriniz, aday istihdam süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kullandığımız Recruit CRM yazılımının yurt dışında depolama yapabilecek olması nedeniyle “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır.

g)KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız 

KVKK madde 11 kapsamında “ilgili kişi” olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

•Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yukarıda sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi,

• “Mustafa Kemal Mah. 2123. Cad. Cepa Ofis No:2D / 403, 06520 Çankaya /ANKARA”  adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
• miorecik@hr02.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
•kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
• güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@miorec.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda;
a) Ad, soyadı ve başvurunuz yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.