KVKK Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi bildiren aydınlatma metnine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
“Miorec İnsan Kaynakları A.Ş.” ve “Miorec Hizmet ve Danışmanlık A.Ş.”
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

MIOREC İnsan Kaynakları A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

Veri Sorumlusu

MIOREC İnsan Kaynakları A.Ş. olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri Nelerdir?

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında kimlik, iletişim, finansal bilgiler, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği veri kategorilerinde bulunan kişisel verileriniz işlenecektir.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenecektir?

Kişisel verileriniz, Şirket olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, hukuki işlerinin takibi ve hukuki süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebi dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi, belge saklama ve arşiv yükümlülüklerinin yerine getirilmesi;  faturalandırma da dâhil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi;  sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, ve “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi; iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen f) İlgili kişi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacaktır?

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla ve gerekmesi halinde anlaşmalı mali müşavirlik firması, noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.

İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

 • E-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinde yer alan iletişim formunun doldurulması ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
 • Fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları.
 • Tarafınızca form/belge/senet doldurulması veya düzenlemesi ile.
İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında ilgili kişi olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yukarıda sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle,

 • “Mustafa Kemal Mah. 2123. Sok. Cepa Ofis No:2D / 403, 06520 Çankaya /ANKARA” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • miorecik@hr02.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@miorec.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda; a) Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklama Süresi Nedir?

Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Aydınlatma Metninin en güncel haline https://www.miorec.com/ adresinden ulaşılabilecektir.

İlgili Kişi Başvuru Formu için lütfen tıklayınız.

MIOREC HİZMET VE DANIŞMANLIK A.Ş.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

MIOREC Hizmet ve Danışmanlık A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

a) Veri Sorumlusu 

MIOREC Hizmet ve Danışmanlık A.Ş. olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b) İşlenen Kişisel Veri Kategorileri Nelerdir? 

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında kimlik, iletişim, finansal bilgiler, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği veri kategorilerinde bulunan kişisel verileriniz işlenecektir.

c) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenecektir? 

Kişisel verileriniz, Şirket olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, hukuki işlerinin takibi ve hukuki süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebi dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi, belge saklama ve arşiv yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; faturalandırma da dâhil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi; sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, ve “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi; iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen f) İlgili kişi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

d) İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacaktır? 

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla ve gerekmesi halinde anlaşmalı mali müşavirlik firması, noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 e) İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacaktır?

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

 • E-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinde yer alan iletişim formunun doldurulması ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
 • Fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları.
 • Tarafınızca form/belge/senet doldurulması veya düzenlemesi ile.
f) İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir? 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında ilgili kişi olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yukarıda sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle,

 • “Mustafa Kemal Mah. 2123. Sok. Cepa Ofis No:2D / 403, 06520 Çankaya /ANKARA” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • miorechizmet@hs02.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@miorec.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda; a) Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

 g) Kişisel Verilerinizin Saklama Süresi Nedir? 

Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

h) Değişiklik ve Güncellemeler 

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.
Aydınlatma Metninin en güncel haline  buradan ulaşılabilecektir.

İlgili Kişi Başvuru Formu için tıklayınız.