iletisim


×
Size Ulaşalım!x

Aday Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu


MIOREC İNSAN KAYNAKLARI A.Ş.


(Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri


KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Aday Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında kimlik, iletişim, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, askerlik durum bilgisi, seyahat engeli bilgisi, hobi bilgileri ve özgeçmişinizde iletmeniz halinde özel nitelikli kişisel verileriniz (dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya bu konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, sağlık durumunuzu ve/veya engellilik durumunuza dair bilgiler) işlenecektir.


Belirtilen kategoriler dışında, ilettiğiniz özgeçmişinizde yer alan kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi de kaydetmek suretiyle işlemekteyiz. Bu kapsamda, sistemimizde işlenmesini tercih etmediğiniz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri, özgeçmişinizde bulundurmamanızı rica ederiz.


Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

-Aday seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,

-Adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

-İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

-İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

-İstihdam yaratmak ve işe alım sürecinize destek vermek,

-Size iş bulmak, işveren müşterilerimize de doğru adaya ulaşabilmeleri amacıyla, paylaştığınız

-kişisel verilerinizden yararlanarak işveren müşterileri ile eşleştirme yapmak,

-Size istihdam hizmetimizi sağlayabilmek adına özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verilerinizi paylaşım tercihleriniz doğrultusunda, yurt içi ve/veya yurt dışı merkezli işveren(ler) ile paylaşmak,

-Adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilebilmesi,


amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.


Özgeçmişiniz içerisinde ilettiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz, bu maddede belirtilen amaçlarla KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen “özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.” hukuki sebebi dâhilinde işlenecektir.


Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerindeki hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:


-İş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi.

-Sizin tarafınızdan özgeçmişinizin iletilmesi.

-Referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesi.

-İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

-Özgeçmişinizden oluşan kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçlar kapsamında, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, uygun pozisyonlarda değerlendirilebilmesi amacıyla KVKK’nın 8 (1) maddesi uyarınca adayın açık rızası alınarak istihdam hizmeti sunulan müşterilerimize aktarılabilecektir.


KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız


KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, “Mustafa Kemal Mah. 2123. Sok. Cepa Ofis No:2D / 403, 06520 Çankaya /ANKARA” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek, “[email protected]” şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.


Kişisel Verilerin Saklanma Süresi


Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Değişiklik ve Güncellemeler


İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.