iletisim


×
Contact Us!x
× Blog Contact
TR EN

ENLIGHTMENT TEXT FOR PROMOTION AND INNOVATIONMIOREC İNSAN KAYNAKLARI A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ
MIOREC İnsan Kaynakları A.Ş. ve MIOREC Hizmet Ve Danışmanlık A.Ş. (Bundan sonra “Şirketlerimiz” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Şirketlerimiz, tarafınızca iletilmiş olan kimlik ve iletişim bilgilerinizden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketlerimizin hizmetlerine yönelik kampanya, yenilik, avantaj, indirimler ile haberler ve geniş kapsamlı gelişmeler hakkında sizleri bilgilendirmek amaçlarıyla KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında ilgili kişi olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklarınıza ek olarak, dilediğiniz zaman açık rızanızı geri alma hakkınız bulunmaktadır.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yukarıda sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle,

“Mustafa Kemal Mah. 2123. Sok. Cepa Ofis No:2D / 403, 06520 Çankaya /ANKARA” adresine bizzat gelerek,
[email protected] ve [email protected] şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adreslerimiz üzerinden,
kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketlerimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda;

a) Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

X

For more detailed information,
you can contact us
at this number.

+90 312 504 44 11
Contact Us